Nyheder

view:  full / summary

Referat af generalforsamling

Posted by jellebakkensforsamlingshus on February 27, 2017 at 3:35 PM Comments comments (43)

Referat af Generalforsamling i Forsamlingshuset Ellevang d. 23. februar 2017

Ref. Ingelise Carlsen

 

Pkt 1) Lars ( Birtes mand ) valgt til dirigent

Pkt 2) Formanden Anja’s beretning fremlagt og godkendt.

Bemærkninger:

Det blev diskuteret lidt om der er for få madhold. Flere hold synes det er for hårdt at lave mad hver 4 uge, så der gøres en indsats for at skaffe flere deltagere og dermed flere madhold. Det ville være ønskeligt at der var 5 -6 madhold.

Vedr. trykkeudgifter: Der deles et nyhedsbrev ud til ca 2500 husstande, men alligevel er medlemstallet faldet. Nyhedsbrevet er næsten lige omdelt, så der kan stadig være mange der mangler at betale for 2017.

Antallet af medlemmer er ok, men der må gerne være mange flere. Der er i skrivende stund 110 medlemmer – både voksne og børn.

 

Pkt 3) Regnskabet gennemgået og fremlagt af Kristian ( kasserer) og godkendt.

 

Bemærkninger:

Medlemskontingent er faldet pga. færre medlemmer. Madordningen kører rundt i sig selv og er holdt udenfor dette års regnskab.

Er foreningens underskud på 28.600 kr. foruroligende?

Birte: Nej – der er stadig 87000 kr. i kassen og der er alligevel råd til at holde byfest mm.

Svend: Arrangementer bør kunne løbe rundt i sig selv uden støtte

Kontingent: Forbliver det samme som nu!

Pkt 4 ) Godkendelse af forslag til ændringer af vedtægter.

Alle ændringer vedtaget

 

Pkt 5 ) Indkomne forslag

Ingen forslag, men en forespørgsel på svømning på skolen.

Det blev stoppet for nogle år siden da vi skulle betale dyrt for at have en livredder fra VIK hver gang. Det var alt for dyrt, men Nanna vil nu undersøge om det er muligt at få en ordning, hvor der er bassinvagter. Det vil vi i så fald selv kunne stå for.

 

Pkt 6 ) Valg til bestyrelse:

Knud og Nanna blev genvalgt

Allan blev valgt ind i bestyrelsen

Birte forblev suppleant

Ingelise blev ny suppleant

Anne Gretha Mogensen og Lars Byrialsen fortsætter som revisorer, med Sørens Kristensen som suppleant.

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

Anja Eilstrup – Formand - Email: [email protected]

Knud Henriksen – Næstformand - Email: [email protected]

Kristian Sneskov – Kasserer - Email: [email protected]

Nanna Ebbensgaard - booking ansvarlig - Email: [email protected]

Allan Bjerregaard - Email: [email protected]

 

Suppleanter:

Birte Lau - Email: [email protected]

Ingelise Carlsen - Email: [email protected]

 

Pkt 7 ) Fremtidig virksomhed:

Der bliver byfest i juni og der dukker helt sikkert også et cirkus op, men det er lige pt. uvist om det bliver Cirkus Dannebrog – vi håber! Ideer og hjælpere til byfesten er som altid velkomne!

Forslag og ideer til arrangementer mm. hen over hele året er meget velkomne.

Bestyrelsen laver de arrangementer som de selv synes er sjove og gode, og bestyrelsen hjælper gerne til med gennemførelsen af andres forslag i det omfang den har mulighed for det. Som hovedregel skal man dog selv følge arrangementet på vej og sørge for den praktiske udførelse.

Pkt 8 ) Evt.:

Nanna foreslog en fremrykning af spisetidspunktet for fællesspisningen til kl. 18 istf. som nu kl. 18:15, for at tilgodese småbørn der bliver trætte og deres familie ☺.

Udfordringen ligger hos madholdene – kan de når at få lavet maden færdig til servering kl 18?

Flere syntes godt om forslaget og det iværksættes som et forsøg i et par måneder og derefter evalueres det.

 

Nyhedbrev feb. 2017

Posted by jellebakkensforsamlingshus on February 8, 2017 at 6:40 AM


GENERALFORSAMLING Torsdag d. 23 feb. ca. 19.30

Posted by jellebakkensforsamlingshus on February 3, 2017 at 5:25 PM


Så er det tid til general forsamling i vores allesammens forsamlingshus og vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt.

Arrangement løber af stablen efter fællesspisningen, det bliver en magisk aften med lidt lækkert til ganen et par forslag til vedtægtsændringer og en masse tryllerier.

 

Dagsordenen således ud:

 

  • Valg af dirigent.
  • Godkendelse af beretning om FKE’ s virksomhed i det forløbne år.
  • Godkendelse af revideret regnskab, fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer.
  • Gennemgang af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, samt afstemning om godkendelse af disse.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse, 2 revisorer samt suppleanter.
  • Fremtidig virksomhed.
  • Eventuelt

 

  

Hvis nogle af vores medlemmer skulle have indkomne forslag de gerne vil have taget op på generalforsamlingen bedes de være bestyrelsen i hænde senest 9 feb.

Gang i fællesspisningen igen :-)

Posted by jellebakkensforsamlingshus on September 28, 2014 at 5:30 AM Comments comments (0)

Ombygningen af Ellevangsskolen går efter den optimistiske plan så vi formentlig kan komme i gang med fællesspisningen efter efterårsferien.

Derfor inviteres alle madholdmedlemmer til et møde i kantinen mandag 6.10. kl 20.00 – vi har ikke mailadresser på alle deltagere, så du må meget gerne invitere medlemmerne af dit madhold.

Over lidt ost og rødvin, vil vi gerne fremlægge vores forslag til, hvordan vi forestiller os fællesspisningen organiseret fremover mht tilmelding, økonomi etc. Og vi vil gerne høre jeres forslag! Måske har I gode ideer


Cirkus Dannebrog d. 14. juni 2014

Posted by jellebakkensforsamlingshus on March 12, 2014 at 11:30 AM Comments comments (0)

Nu er det sikkert - Cirkus kommer til Vejlby d. 14. juni - så sæt et stort x i kalenderen!

Referat af Generalforsamling d. 20. februar 2014

Posted by jellebakkensforsamlingshus on March 2, 2014 at 11:05 AM Comments comments (0)

Foreningen Kulturcentret Jellebakkeskolen – i Forsamlingshuset

1. Lars Horskjær blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at GF var lovligt indkaldt. Ingelise referent.

2. Tove Larsen fremlagde som formand, beretning for 2013/14 og den blev godkendt.

3. Birte Lau gennemgik foreningens regnskab og det blev godkendt med stort applaus – på trods af en difference på 65 øre! ☺ Kommentarer til regnskabet: Vi har mange penge – hvad skal vi bruge dem til? Bestyrelsen tager imod forslag fra medlemmer og hjælper med gennemførelse af div. arrangementer, som der måtte være opbakning til. Hvordan ser økonomien ud på madholdene? Birgit og Ella styrer regnskabet og økonomien på madholdene – det kører i sit eget kredsløb og balancerer – lige nu et lille overskud. Kontingentet blev foreslået uændret – og det blev vedtaget.

4. Bestyrelsens forslag her under blev vedtaget: Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: §1 Foreningens navn og hjemsted Ændring af foreningens navn til Kulturcentret Ellevangskolen (FKE) og ændring af foreningens hjemsted til Ellevangskolen, Vejlby Nord, Aarhus kommune Således at § 1 lyder: Foreningens navn er Kulturcentret Ellevangskolen (FKE) (Forsamlingshuset).

Foreningens hjemsted er Ellevangskolen, Vejlby nord, Aarhus kommune. Begrundelse: Skolens navn er ændret til Ellevangskolen og bestyrelsen finder det naturligt at Forsamlingshuset/Kulturcentret støtter op om den nye identitet og tilpasser sig navneændringen.

Samtidig indføres også den nye staveform, Aarhus kommune. Som konsekvens af ændringen af § 1 foretages rettelser af forkortelsen (FKJ) til (FKE) i §§ 2,3,4,5,6,7 og 9

5. Valg til bestyrelse: Da to bestyrelsesmedlemmer – Tove Larsen og Karen Thagaard samt suppleant Michael Rosenberg ikke ønskede at genopstille, skulle der vælges 2 nye medlemmer og en suppleant. Heldigvis var friske nye folk, der ønskede at deltage i foreningens arbejde mødt op, så de nye medlemmer i bestyrelsen var hurtigt på plads og det blev: Kristian Sneskov og Jakob Møller, og som suppleant blev Nanna Ebbensgaard valgt. Navne og mailadresser vil fremgå af hjemmesiden.

Valg af revisorer: Lars Byrialsen og Anne-Grethe Mogensen blev genvalgt og Søren Kristensen blev genvalgt som suppleant.

6. Fremtidig virksomhed: Se nedenstående skrift fra afgående formand Tove Larsen ”Fremtidig virksomhed”:

Det bliver udfordringernes år for medlemmerne og for bestyrelsen af forsamlingshuset! Skolesammenlægningen af Vejlby Skole og Jellebakkeskolen betyder ikke blot nyt navn, nemlig Ellevangskolen, men også ombygning. Vi ved at denne kommer til at påvirke forsamlingshuset, men ikke hvilken betydning det får. Selve ”vores” lokale inddrages i den nye kantine, så udfordringen bliver hvorledes forsamlingshuset finder ”sig selv”, ”sin identitet”, ”sin plads” i den nye konstruktion. Sammenlægningen betyder også et meget større skoledistrikt. Hvilke forventninger er der til og fra forsamlingshuset ift dette?

Bestyrelsen har inviteret til forskellige arrangementer gennem årene med vekslende tilslutning. Det sidste år med faldende tilslutning og har derfor diskuteret formålet og meningen med disse. Forslag om, at initiativet til arrangementerne foreslås og arrangeres af medlemmerne, med opbakning af bestyrelsen.

Cirkusforestilling ved Cirkus Dannebrog er et arrangement, der er godt besøgt og derfor ønsker bestyrelsen i år at dette skal fortsætte. Det bliver en lørdag i juni, men foreløbig er der ikke en fastsat dato. Om dette arrangement på dagen skal udvides med andre aktiviteter, er en beslutning den kommende bestyrelse tager stilling til.

Hvorledes ser medlemmerne på det kommende år? Hvilke ønsker har I til den kommende bestyrelse?

På bestyrelsens vegne Tove Larsen, formand 25. februar 2014

Spørgsmål, kommentarer og forslag: Vi er blevet til et nyt og større distrikt – hvordan skal vi forholde os til det? Uddeling af nyhedsbreve, større opland, flere til fællesspisning? Bestyrelsen vil følge med i planerne for skolen, - hvilke muligheder der bliver og hvad der bliver behov for. Ud fra dette vil bestyrelsen beslutte hvad og hvordan vi skal forholde os til evt. flere medlemmer og flere der ønsker at deltage i madlavning og spisning.

Det blev foreslået at vi bla. Brugte Cirkus og byfestdagen i juni til at invitere nye medlemmer ”indenfor”, og til at gøre opmærksom på foreningen. Desuden forslag om flere aktiviteter ud over blot Cirkus på Cirkus/byfestdagen.

Vi skal have en ramme at være i – og det får vi – det er også skolens indstilling. Og så må vi se hvordan alle ønsker og behov kan passes ind.

7. Eventuelt: Birte takkede først Karen, der gik af efter mange år som både formand og bestyrelsesmedlem, og overrakte en medalje og en kogebog. Karen lovede at fortsætte som plakatmaler.

Dernæst mange roser og to flasker vin til Tove, der har gjort en kæmpeindsats i forbindelse med skoleudvidelsen og hele arbejdet med at sikre ”genhusning” af Forsamlingshuset på skolen.

Dagsorden til Generalforsamling 2014

Posted by jellebakkensforsamlingshus on January 27, 2014 at 3:00 PM Comments comments (0)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Kulturcentret Jellebakkeskolen

Torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.30 i Forsamlingshuset

med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af beretning om FKJ's virksomhed i det forløbne år.

3. Godkendelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret Voksne: 50 kr og Børn: 25 kr

4. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 

§1 Foreningens navn og hjemsted Ændring af foreningens navn til Kulturcentret Ellevangskolen (FKE) og ændring af foreningens hjemsted til Ellevangskolen, Vejlby Nord, Aarhus kommune Således at § 1 lyder: Foreningens navn er Kulturcentret Ellevangskolen (FKE) (Forsamlingshuset). 

Foreningens hjemsted er Ellevangskolen, Vejlby nord, Aarhus kommune. 

Begrundelse: Skolens navn er ændret til Ellevangskolen og bestyrelsen finder det naturligt at Forsamlingshuset/Kulturcentret støtter op om den nye identitet og tilpasser sig navneændringen. 

Samtidig indføres også den nye staveform, Aarhus kommune. Som konsekvens af ændringen af § 1 foretages rettelser af forkortelsen (FKJ) til (FKE) i §§ 2,3,4,5,6,7 og 9

5. Valg af bestyrelse, 2 revisorer samt suppleanter. På valg til bestyrelsen er: Tove Larsen – ønsker ikke genvalg Birte Lau – villig til genvalg Karen Thagaard – ønsker ikke genvalg Som suppleanter: Allan Bjerre– villig til genvalg Michael Rosenberg – ønsker ikke genvalg Som revisorer: Lars Byrialsen – villig til genvalg Anne-Grethe Mogensen – villig til genvalg Som revisorsuppleant: Søren Kristensen – villig til genvalg

6. Fremtidig virksomhed

7. Eventuelt.

Cirkus til juni

Posted by jellebakkensforsamlingshus on January 20, 2014 at 4:00 PM Comments comments (0)

Forsamlingshuset vil gerne fastholde traditionen med et årligt cirkusbesøg i Vejlby, og vi arbejder på igen at få Cirkus Dannebrog til at lægge vejen forbi en lørdag i juni.

Datoen er ikke fastsat, men det bliver formentlig enten den 14. eller den 21. juni.

Glæd jer.

Generalforsamling d. 20. februar kl. 19:30

Posted by jellebakkensforsamlingshus on January 19, 2014 at 11:25 AM Comments comments (0)

D. 20. Februar kl. 19:30 er der Generalforsamling i Forsamlingshuset.  Forslag som man ønsker debatteret og behandlet på generalforsamlingen, skal være os i hænde senest d. 5. februar og skal sendes pr mail til formanden: [email protected]

Forslagene vil derefter kunne ses her på hjemmesiden.

Alle der har betalt kontingent for 2014 er stemmeberettigede og kan deltage i afstemning af eventuelle forslag mm. ved generalforsamlingen.

Har du lyst til at være med i bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os før d. 20. Ellers kan du også bare komme den 20. til GF og sige at du gerne vil stille op. Det er vældig hyggeligt at deltage i bestyrelsesarbejdet!

Til generalforsamlingen vil der også være et traktement, som du ikke bør gå glip af ☺ Så send dine forslag og mød op og stem på dem, og på de nye kandidater til bestyrelsen d. 20. Februar kl 19:30 i Forsamlingshuset.

Mvh Bestyrelsen

Julehatteteater d. 2. dec. kl 17

Posted by jellebakkensforsamlingshus on August 26, 2013 at 4:30 PM Comments comments (1)

"Skovnissernes jul - en dag, hvor bondemanden skal til byen og købe julegaver, må hans nabo hjælpe til med at passe dyrene. Det er dyrene ikke tilfredse med - og så må nisserne tage affære".

En forestilling for børn i alderen 3-6 år, hvor publikum spiller med. Varighed ca. 40 minutter.


Rss_feed